Hlavní menu
Vyhledávání
Kontakt
Obecní úřad Vícenice
Vícenice č.p. 31
676 02
telefon:
568 423 400
mobil:
723 901 453
e-mail:
ou-vicenice@volny.cz
www:
www.vicenice.cz
IČ: 44065531

Úřední den:
pondělí:
17.30 - 19.00 hod.

ID datové schránky:
695aqjk

Statistika
              106/1999 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 11. května 1999 
        o svobodném přístupu k informacím 
Změna: 101/2000 Sb. 
Změna: 159/2000 Sb. 
Změna: 39/2001 Sb. 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
 
                § 1 
 
              Účel zákona 
 
   Zákon  upravuje  podmínky  práva  svobodného  přístupu 
k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace 
poskytovány. 
 
                § 2 
 
         Povinnost poskytovat informace 
 
   (1) Povinnými subjekty, které  mají podle tohoto zákona 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, 
jsou státní orgány a orgány územní samosprávy a veřejné instituce 
hospodařící s veřejnými prostředky. 
 
   (2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon 
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo 
povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné 
správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. 
 
   (3) Zákon se  nevztahuje na poskytování  osobních údajů 
a informací podle zvláštního právního předpisu.1) 
------------------------------------------------------------------ 
1) Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
  a o změně některých zákonů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 
  informace o životním prostředí. 
 
                § 3 
 
             Základní pojmy 
 
   (1) Žadatelem pro účel tohoto  zákona je každá fyzická 
i právnická osoba, která žádá o informaci. 
 
   (2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je 
přístup  k  informaci  neomezeného  okruhu  žadatelů  pomocí 
telekomunikačního  zařízení2) (například  prostřednictvím sítě 
Internet). 
 
   (3) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková 
informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména 
vydaná tiskem  nebo na jiném nosiči  dat umožňujícím zápis 
a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností 
dálkového přístupu nebo umístěná ve veřejné knihovně.3) 
 
   (4) Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková 
informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například 
údaj o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po 
kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších 
důležitých rysech). 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 1  odst.  4  písm.  a)  zákona  č.  110/1964  Sb., 
  o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. 
3) zákon č. 53/1959 sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický 
  zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb. 
 
                § 4 
 
           Poskytování informací 
 
   Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě 
žádosti nebo zveřejněním. 
 
                § 5 
 
           Zveřejňování informací 
 
   (1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve 
svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je 
všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto 
informace: 
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek 
  a principů, za kterých provozuje svoji činnost, 
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat 
  příslušné informace,  kde lze podat  žádost či stížnost, 
  předložit návrh,  podnět či jiné  dožádání anebo obdržet 
  rozhodnutí, 
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti 
  rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení 
  požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, 
  jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při 
  těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob 
  a místo, kde lze takový formulář získat, 
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování 
  všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně 
  příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, 
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt 
  zejména jedná  a rozhoduje, které  stanovují právo žádat 
  informace a povinnost poskytovat informace a které upravují 
  další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně 
  informace,  kde  a  kdy  jsou  tyto  předpisy poskytnuty 
  k nahlédnutí, 
f) sazebník úhrad za poskytování informací, 
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti 
  v oblasti poskytování informací (§ 18). 
 
   (2) Povinné subjekty jsou  povinny zveřejňovat informace 
uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze 
fyzickými osobami. 
 
   (3) Povinné subjekty,  které vedou a  spravují registry 
obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona 
každému přístupné, jsou tyto údaje povinny zveřejňovat v přehledné 
formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se 
pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací 
podle zvláštního právního předpisu.3a) 
 
   (4) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit 
i dalšími způsoby a s výjimkami uvedenými v tomto zákoně může 
zveřejnit i další informace. 
------------------------------------------------------------------ 
3a) § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
  osobních údajů a o změně některých zákonů. 
 
                § 6 
 
      Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci 
 
   (1) Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, 
může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, 
místo poskytnutí informace  sdělit žadateli údaje umožňující 
vyhledání a získání zveřejněné informace. 
 
   (2) Pokud žadatel trvá  na přímém poskytnutí zveřejněné 
informace, povinný subjekt mu ji poskytne. 
 
                § 7 
 
         Ochrana utajovaných skutečností 
 
   Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy4) 
označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný 
přístup, povinný subjekt ji neposkytne. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností 
  a o změně některých zákonů. 
 
                § 8 
 
  
               zrušen 
 
 
                § 9 
 
         Ochrana obchodního tajemství 
 
   (1) Pokud je požadovaná  informace označena za obchodní 
tajemství,6) povinný subjekt ji neposkytne. 
 
   (2) Při poskytování informace,  která se týká používání 
prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu 
zřízeného zákonem7) anebo nakládání s majetkem těchto subjektů, se 
nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto 
prostředků za porušení obchodního tajemství. 
------------------------------------------------------------------ 
6) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
7) Například zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 
  prostředí České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., 
  zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve 
  věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního 
  majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
  č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, 
  ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 10 
 
       Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů 
 
   Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným 
subjektem, získané na základě  zákonů o daních, poplatcích, 
penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení8) 
povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Například §  24 zákona č. 337/1992  Sb., o správě daní 
  a poplatků,  ve znění  pozdějších předpisů,  § 23 zákona 
  č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 
  ve znění pozdějších předpisů, § 14 zákona č. 582/1991 Sb., 
  o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 
  pozdějších předpisů, § 24a zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 
  zdravotní pojišťovně České republiky, zákon č. 117/1995 Sb., 
  o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 11 
 
        Další omezení práva na informace 
 
   (1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud: 
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům 
  povinného subjektu, 
b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí 
  povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen 
  do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. 
 
   (2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud: 
a) byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, 
  pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, 
b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona9) a v předem 
  stanovených  pravidelných  obdobích  až  do  nejbližšího 
  následujícího období, 
c) by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená 
  zvláštním předpisem.10) 
 
   (3) Při poskytování informací, které získal povinný subjekt 
od třetí osoby k plnění úkolů na základě zvláštního zákona,11) 
podle kterého by se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti anebo 
jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, avšak 
které lze poskytnout podle tohoto zákona, poskytne povinný subjekt 
jen ty informace, které přímo souvisejí s plněním jeho úkolu. 
 
   (4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
a) probíhajícím trestním řízení, 
b) rozhodovací činnosti soudů, 
c) plnění úkolů zpravodajských služeb,12) 
d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech 
  Nejvyššího kontrolního úřadu, 
e) činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí 
  podle zvláštního právního předpisu.12a) 
 
Ustanovení  zvláštních  zákonů13)  o  poskytování  informací 
v uvedených oblastech tím nejsou dotčena. 
------------------------------------------------------------------ 
 9) Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
   zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
 10) Například zákon č. 35/1965  Sb., o dílech literárních, 
   vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 11) Například zákon  č. 592/1992 Sb.,  ve znění pozdějších 
   předpisů, zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání 
   a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní 
   energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákon 
   č. 283/1993 Sb.,  o  státním  zastupitelství,  ve  znění 
   pozdějších předpisů, zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
   kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
   15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění 
   dalších zákonů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 
   zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření 
   a archivování audiovizuálních  děl, o změně  a doplnění 
   některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění 
   zákona č. 40/1995 Sb., zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve 
   znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  570/1991  Sb., 
   o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb., 
   zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší 
   a poplatcích za jeho  znečišťování, ve znění pozdějších 
   předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve 
   znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
   ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 12) § 5 a 8 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve 
   znění zákona č. 118/1995 Sb. 
12a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
   výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících 
   zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 13) Například § 8a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění 
   zákona č. 292/1993 Sb., § 45 zákona č. 166/1993 Sb. 
 
               § 12 
 
            Podmínky omezení 
 
   Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt 
tak,  že poskytne  požadované informace  včetně doprovodných 
informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. 
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod 
odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda 
důvod odepření trvá. 
 
               § 13 
 
         Žádost o poskytnutí informace 
 
   (1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo 
písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. 
 
   (2) Není-li žadateli na  ústně podanou žádost informace 
poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na 
ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost 
písemně. 
 
   (3) Ustanovení § 14 až 16 a § 18 platí pouze pro žádosti 
podané písemně. 
 
               § 14 
 
    Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí 
           o poskytnutí informace 
 
   (1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. 
Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 
odst. 2, se považuje za nové podání žádosti. 
 
   (2) Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je 
určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního 
zařízení2) musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele 
(například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, 
není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží. 
 
   (3) Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a: 
a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká 
  informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, 
  vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby 
  žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel  žádost do 30 dnů, 
  rozhodne o odmítnutí žádosti, 
b) v případě, že požadované informace  se nevztahují k jeho 
  působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí 
  do tří dnů žadateli, 
c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od 
  přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to 
  písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, 
  nebo na paměťových médiích. 
 
   (4) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. 
 
   (5) Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze 
závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou: 
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, 
  které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, 
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných 
  informací požadovaných v jedné žádosti, 
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem 
  na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami 
  povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu 
  žádosti. 
 
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy 
prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro 
poskytnutí informace. 
 
               § 15 
 
              Rozhodnutí 
 
   (1) Pokud povinný  subjekt žádosti, byť  i jen zčásti, 
nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, 
s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. 2 nebo 
podle § 14 odst. 3 písm. b). Je-li povinným subjektem obec, vydává 
rozhodnutí obecní úřad. 
 
   (2) Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného subjektu, 
číslo jednací a datum  vydání rozhodnutí, označení příjemce 
rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo 
rozhodováno, odůvodnění každého  omezení práva na informace, 
poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, 
vlastnoruční podpis pověřeného  pracovníka povinného subjektu 
s uvedením jména, příjmení a funkce. 
 
   (3) Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. 
 
   (4) Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl 
informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, 
že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto 
rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula 
lhůta pro vyřízení žádosti. 
 
               § 16 
 
              Odvolání 
 
   (1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti 
lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo 
od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném 
v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který 
rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 
 
   (2) O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje 
povinný subjekt nejblíže  vyššího stupně nadřízený povinnému 
subjektu,  který rozhodnutí  vydal nebo  měl vydat.  Jde-li 
o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech 
samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, 
pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán 
obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí 
v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, 
a je oprávněn za něj jednat. 
 
   (3) Odvolací orgán  rozhodne o odvolání do  15 dnů od 
předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě 
o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým 
odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení 
tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty 
pro vyřízení odvolání. 
 
   (4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. 
 
   (5) Proti  rozhodnutí  ústředního  orgánu  státní správy 
o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí 
ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 
platí pro rozklad obdobně. 
 
   (6) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem 
podle zvláštního zákona.14) 
------------------------------------------------------------------ 
14) § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
  znění pozdějších předpisů. 
 
               § 17 
 
             Hrazení nákladů 
 
   (1) Povinné subjekty jsou  v souvislosti s poskytováním 
informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout 
náklady spojené  s vyhledáváním informací,  pořízením kopií, 
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. 
 
   (2) Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná 
výše úhrady nákladů. 
 
   (3) Povinný subjekt může podmínit vydání informací zaplacením 
úhrady nebo zálohy. 
 
   (4) Úhrada je příjmem povinného subjektu. 
 
               § 18 
 
             Výroční zpráva 
 
   (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit 
výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti 
v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující 
následující údaje: 
a) počet podaných žádostí o informace, 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez 
  uvádění osobních údajů, 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 
 
   (2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou 
povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu, údaje podle odstavce 
1 písm. a) až e) začleňuje do této výroční zprávy jako její 
samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". 
 
               § 19 
 
   Umožnění přístupu k informacím nebo poskytnutí informací za 
podmínek a způsobem stanoveným  tímto zákonem není porušení 
povinnosti zachovávat mlčenlivost uložené zvláštními zákony.15) 
------------------------------------------------------------------ 
15) Například zákon č. 15/1998  Sb., zákon č. 90/1995 Sb., 
  o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 199/1994 Sb., 
  o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 283/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon 
  č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
        PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
               § 20 
 
   (1) Povinnost uvedená v § 5 odst. 2 nastává dnem 1. ledna 
2001. Pro obce, které nejsou městy,16) povinnost podle § 5 
odst. 2 nastává dnem 1. ledna 2002. 
 
   (2) Povinnost uvedená v § 5 odst. 3 nastává dnem 1. ledna 
2002. 
 
   (3) Lhůta pro poskytnutí informace [§ 14 odst. 3 písm. c)] 
a prodloužení této lhůty (§ 14 odst. 5) se v prvních 12 měsících 
od účinnosti zákona prodlužují na dvojnásobek, a dalších 12 měsíců 
se prodlužují o polovinu. 
 
   (4) Pokud tento zákon nestanoví  jinak, vztahuje se na 
počítání lhůt a na řízení podle § 15 a 16 správní řád,17) 
s výjimkou ustanovení o obnově řízení a o přezkoumávání rozhodnutí 
mimo odvolací řízení. 
------------------------------------------------------------------ 
16) Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
  pozdějších předpisů. 
17) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 
 
               § 21 
 
   Vláda vydá nařízení, kterým upraví součinnost orgánů státní 
správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle § 5 tohoto 
zákona. 
 
               § 22 
 
              Účinnost 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000. 
 
              Klaus v. r. 
              Havel v. r. 
              Zeman v. r. 

 

Novinky
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
Úřední deska
Anketa
Líbí se Vám stránky obce Vícenice?

Jsou super! (6413 hl.)
 
Docela se mi zamlouvají. (3073 hl.)
 
Celkem to ujde. (2432 hl.)
 
Lepší než nic. (2447 hl.)
 
Nic moc. (2820 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 17185

všechny ankety
Fotogalerie
Výstava o obci Vícenice - vernisáž - 6
Výstava o obci Vícenice - vernisáž
zobrazení: 3795
známka: 0
Okolní obce
Služby v obci a odkazy
 
Web je postaven na enginu phpRS  |  RSS  |  Redakce  |  O webu  |  (c)2008