Výstavba splaškové kanalizace - informace

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 08. 2021

   Pokračují práce na výstavbě splaškové kanalizace v obci. V současné době se dokončují práce na hlavních stokách v silnici. Tím se výstavba splaškové kanalizace dostává do další fáze, kterou bude postupná realizace odboček (kanalizačních přípojek) k jednotlivým nemovitostem. Práce na odbočkách k jednotlivým nemovitostem by měly začít přibližně v polovině srpna.

  Kanalizační přípojka se skládá z veřejné části přípojky a soukromé části přípojky. Veřejná část přípojky je potrubí (vč. revizní šachty) umístěné na veřejně přístupném neoploceném pozemku od zaústění do stokové sítě v silnici po hranici oploceného soukromého pozemku. Soukromá část přípojky je potrubí, které pokračuje za oplocením po soukromém neveřejně přístupném (oploceném) pozemku vlastníka nemovitosti až k připojované nemovitosti.

  Veřejné části kanalizačních přípojek budou zřízeny v rámci stavby hlavních stok splaškové kanalizace a jsou již součástí smlouvy o dílo v rámci realizace akce „Vícenice – splašková kanalizace“. Tyto části hradí obec.

  Jednotlivé veřejné části přípojek se zatím ukončí na hranici pozemků (oplocení). Vlastní propojení přípojky a připojované nemovitosti na novou budovanou splaškovou kanalizaci bude možné až po spuštění nové hlavní splaškové kanalizace, vč. čerpadel v šachtách na loukách. Předpokládaný termín nejdříve v září/říjen 2021. Termín bude ještě upřesněn a potvrzen budoucím provozovatelem kanalizace Vodárenskou akciovou společností a.s. Do té doby nelze odpady domu do nové splaškové kanalizace napojit!

  Soukromou část kanalizační přípojky bude realizovat vlastník připojované nemovitosti na své náklady.

  Na realizaci těchto soukromých částí kanalizačních přípojek vypsala obec dotační program pro poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce Vícenice. Výše dotace činí 200,- Kč na 1 délkový metr skutečně realizované soukromé části kanalizační přípojky, v délce maximálně dle povolené projektové dokumentace „Vícenice – splašková kanalizace“ z roku 2019. O dotaci bude moci žadatel požádat až po realizaci předmětné kanalizační přípojky a až po jejím napojení na nově budovanou splaškovou kanalizace.

  Více o programu dotací zde v příloze Program pro poskytování dotací kanalizační přípojky Vícenice vč žádosti   a zde žádost na dotaci v příloze žadost o dotaci kanalizacni pripojky  

  Další informace ohledně kanalizace zde v příloze Výstavba kanalizace - informace