Hlavní menu
Vyhledávání
Kontakt
Obecní úřad Vícenice
Vícenice č.p. 31
676 02
telefon:
568 423 400
mobil:
723 901 453
e-mail:
ou-vicenice@volny.cz
www:
www.vicenice.cz
IČ: 44065531

Úřední den:
pondělí:
17.30 - 19.00 hod.

ID datové schránky:
695aqjk

Statistika
              1/1993 Sb. 
               ÚSTAVA 
             ČESKÉ REPUBLIKY 
          ze dne 16. prosince 1992 
Změna: 347/1997 Sb. 
Změna: 300/2000 Sb. 
Změna: 448/2001 Sb. 
Změna: 395/2001 Sb. 
Změna: 515/2002 Sb. 
 
   Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně: 
 
              PREAMBULE 
 
   My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
 
   v čase obnovy samostatného českého státu, 
 
   věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české 
i státnosti československé, 
 
   odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v 
duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody 
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi 
svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, 
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským 
právům a na zásadách občanské společnosti, 
jako součást rodiny evropských a světových demokracií, 
 
   odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a 
kulturní, hmotné a duchovní bohatství, 
 
   odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, 
 
   prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme 
tuto Ústavu České republiky 
 
              HLAVA PRVNÍ 
            Základní ustanovení 
 
                Čl.1 
 
   (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický 
právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 
 
   (2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají 
z mezinárodního práva. 
 
                Čl.2 
 
   (1) Lid  je zdrojem  veškeré státní  moci; vykonává ji 
prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 
 
   (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc 
přímo. 
 
   (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v 
případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 
 
   (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo 
nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 
 
                Čl.3 
 
   Součástí ústavního  pořádku České republiky  je Listina 
základních práv a svobod. 
 
                Čl.4 
 
   Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. 
 
                Čl.5 
 
   Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku 
a volné  soutěži  politických  stran  respektujících základní 
demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k 
prosazování svých zájmů. 
 
                Čl.6 
 
   Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené 
svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin. 
 
                Čl.7 
 
   Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 
přírodního bohatství. 
 
                Čl.8 
 
   Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků. 
 
                Čl.9 
 
   (1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními 
zákony. 
 
   (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního 
státu je nepřípustná. 
 
   (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo 
ohrožení základů demokratického státu. 
 
                Čl.10 
 
   Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 
Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí 
právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 
zákon, použije se mezinárodní smlouva. 
 
               Čl.10a 
 
   (1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů 
České  republiky  přeneseny  na  mezinárodní organizaci nebo 
instituci. 
 
   (2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je 
třeba  souhlasu Parlamentu,  nestanoví-li ústavní  zákon, že 
k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. 
 
               Čl.10b 
 
   (1) Vláda pravidelně a předem informuje Parlament o otázkách 
souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky 
v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a. 
 
   (2) Komory  Parlamentu  se  vyjadřují  k  připravovaným 
rozhodnutím takové mezinárodní organizace nebo instituce způsobem, 
který stanoví jejich jednací řády. 
 
   (3) Zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, 
jakož i navenek, může svěřit výkon působnosti komor podle odstavce 
2 společnému orgánu komor. 
 
                Čl.11 
 
   Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní 
hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem. 
 
                Čl.12 
 
   (1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
stanoví zákon. 
 
   (2) Nikdo  nemůže být  proti své  vůli zbaven státního 
občanství. 
 
                Čl.13 
 
   Hlavním městem České republiky je Praha. 
 
                Čl.14 
 
   (1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní 
znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, 
státní pečeť a státní hymna. 
 
   (2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon. 
 
              HLAVA DRUHÁ 
             Moc zákonodárná 
 
                Čl.15 
 
   (1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu. 
 
   (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou 
sněmovnou a Senátem. 
 
                Čl.16 
 
   (1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na 
dobu čtyř let. 
 
   (2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti 
let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. 
 
                Čl.17 
 
   (1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající 
třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho 
uplynutí. 
 
   (2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby 
do šedesáti dnů po jejím rozpuštění. 
 
                Čl.18 
 
   (1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním 
na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle 
zásad poměrného zastoupení. 
 
   (2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě 
všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad 
většinového systému. 
 
   (3) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl 
věku 18 let. 
 
                Čl.19 
 
   (1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České 
republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. 
 
   (2) Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, 
který má právo volit a dosáhl věku 40 let. 
 
   (3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením. 
 
                Čl.20 
 
   Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a 
rozsah soudního přezkumu stanoví zákon. 
 
                Čl.21 
 
   Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu. 
 
                Čl.22 
 
   (1) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon 
úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které 
stanoví zákon. 
 
   (2) Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta 
republiky, nebo dnem, kdy se ujal funkce soudce nebo jiné funkce 
neslučitelné s funkcí poslance nebo senátora, zaniká jeho mandát 
poslance nebo senátora. 
 
                Čl.23 
 
   (1) Poslanec složí slib na první schůzi Poslanecké sněmovny, 
které se zúčastní. 
 
   (2) Senátor složí slib na první schůzi Senátu, které se 
zúčastní. 
 
   (3) Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. 
Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho 
lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.". 
 
                Čl.24 
 
   Poslanec nebo senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením 
učiněným osobně na schůzi komory, jejímž je členem. Brání-li mu v 
tom závažné okolnosti, učiní tak způsobem stanoveným zákonem. 
 
                Čl.25 
 
   Mandát poslance nebo senátora zaniká 
 a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, 
 b) uplynutím volebního období, 
 c) vzdáním se mandátu, 
 d) ztrátou volitelnosti, 
 e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny, 
 f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22. 
 
                Čl.26 
 
   Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu 
se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. 
 
                Čl.27 
 
   (1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v 
Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech. 
 
   (2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo 
v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. 
Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, 
jejímž je členem. 
 
   (3) Za  přestupky  poslanec  nebo  senátor  podléhá jen 
disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon 
nestanoví jinak. 
 
   (4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu 
komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní 
stíhání navždy vyloučeno. 
 
   (5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden 
při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný 
orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž 
je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od 
zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán 
povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora 
rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností. 
 
                Čl.28 
 
   Poslanec  i  senátor  má  právo  odepřít  svědectví  o 
skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého 
mandátu, a to i poté, kdy přestal být poslancem nebo senátorem. 
 
                Čl.29 
 
   (1) Poslanecká  sněmovna  volí  a  odvolává  předsedu a 
místopředsedy Poslanecké sněmovny. 
 
   (2) Senát volí a odvolává předsedu a místopředsedy Senátu. 
 
                Čl.30 
 
   (1) Pro vyšetření věci  veřejného zájmu může Poslanecká 
sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina 
poslanců. 
 
   (2) Řízení před komisí upraví zákon. 
 
                Čl.31 
 
   (1) Komory zřizují jako své orgány výbory a komise. 
 
   (2) Činnost výborů a komisí upraví zákon. 
 
                Čl.32 
 
   Poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nemůže být 
předsedou či místopředsedou Poslanecké sněmovny nebo Senátu ani 
členem parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí. 
 
                Čl.33 
 
   (1) Dojde-li k rozpuštění  Poslanecké sněmovny, přísluší 
Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu 
a vyžadovaly by jinak přijetí zákona. 
 
   (2) Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve 
věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, 
volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10. 
 
   (3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda. 
 
   (4) Zákonné opatření Senátu  podepisuje předseda Senátu, 
prezident republiky a předseda vlády; vyhlašuje se stejně jako 
zákony. 
 
   (5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou 
sněmovnou na její první  schůzi. Neschválí-li je Poslanecká 
sněmovna, pozbývá další platnosti. 
 
                Čl.34 
 
   (1) Zasedání komor jsou stálá. Zasedání Poslanecké sněmovny 
svolává prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději 
třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká 
sněmovna třicátý den po dni voleb. 
 
   (2) Zasedání komory může být usnesením přerušeno. Celková 
doba, po kterou může být zasedání přerušeno, nesmí překročit 
sto dvacet dnů v roce. 
 
   (3) V době přerušení  zasedání může předseda Poslanecké 
sněmovny nebo Senátu svolat komoru ke schůzi před stanoveným 
termínem. Učiní tak vždy, požádá-li jej o to prezident republiky, 
vláda nebo nejméně pětina členů komory. 
 
   (4) Zasedání Poslanecké sněmovny  končí uplynutím jejího 
volebního období nebo jejím rozpuštěním. 
 
                Čl.35 
 
   (1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, 
jestliže 
 a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, 
   jejíž předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh 
   předsedy Poslanecké sněmovny, 
 b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním 
   návrhu zákona, s jehož projednáním spojila vláda otázku 
   důvěry, 
 c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, 
   než je přípustné, 
 d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá 
   se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv 
   byla v té době opakovaně svolána ke schůzi. 
 
   (2) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před 
skončením jejího volebního období. 
 
                Čl.36 
 
   Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen 
za podmínek stanovených zákonem. 
 
                Čl.37 
 
   (1) Společnou  schůzi komor  svolává předseda Poslanecké 
sněmovny. 
 
   (2) Pro jednání společné schůze komor platí jednací řád 
Poslanecké sněmovny. 
 
                Čl.38 
 
   (1) Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich 
výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. 
 
   (2) Člen vlády je povinen osobně se dostavit do schůze 
Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení. To platí i o 
schůzi výboru, komise nebo vyšetřovací komise, kde však se člen 
vlády může dát zastupovat svým náměstkem nebo jiným členem vlády, 
není-li výslovně požadována jeho osobní účast. 
 
                Čl.39 
 
   (1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň 
jedné třetiny svých členů. 
 
   (2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava 
jinak. 
 
   (3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k 
přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České 
republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených 
sil jiných států na území  České republiky, jakož i k přijetí 
usnesení  o účasti  České republiky  v obranných  systémech 
mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny  všech poslanců a nadpoloviční 
většiny všech senátorů. 
 
   (4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci 
mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu 
třípětinové  většiny  všech  poslanců  a třípětinové většiny 
přítomných senátorů. 
 
                Čl.40 
 
   K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a 
styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona o jednacím 
řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a 
Senátem. 
 
                Čl.41 
 
   (1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. 
 
   (2) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, 
Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného 
celku. 
 
                Čl.42 
 
   (1) Návrh zákona  o státním rozpočtu  a návrh státního 
závěrečného účtu podává vláda. 
 
   (2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnáší se o 
nich jen Poslanecká sněmovna. 
 
                Čl.43 
 
   (1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li 
Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní 
smluvní závazky o společné obraně proti napadení. 
 
   (2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných 
systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem. 
 
   (3) Parlament vyslovuje souhlas 
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České 
  republiky, 
b) s pobytem  ozbrojených sil  jiných států  na území České 
  republiky, 
 
nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě. 
 
   (4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky 
mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států 
na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o 
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti 
  napadení, 
b) účast na mírových  operacích podle rozhodnutí mezinárodní 
  organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem 
  přijímajícího státu, 
c) účast  na  záchranných  pracích  při živelních pohromách, 
  průmyslových nebo ekologických haváriích. 
 
   (5) Vláda dále rozhoduje 
a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České 
  republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky, 
b) o účasti  ozbrojených sil  České republiky  na vojenských 
  cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil 
  jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky. 
 
   (6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda 
neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády 
zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení 
jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory. 
 
                Čl.44 
 
   (1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů. 
 
   (2) Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl 
návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila kladně. 
 
   (3) Vláda je  oprávněna žádat, aby  Poslanecká sněmovna 
skončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od jeho 
předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry. 
 
                Čl.45 
 
   Návrh zákona,  se kterým Poslanecká  sněmovna vyslovila 
souhlas, postoupí Poslanecká  sněmovna Senátu bez zbytečného 
odkladu. 
 
                Čl.46 
 
   (1) Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti 
dnů od jeho postoupení. 
 
   (2) Senát svým usnesením návrh zákona schválí nebo zamítne 
nebo vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy anebo 
vyjádří vůli nezabývat se jím. 
 
   (3) Jestliže se Senát nevyjádří ve lhůtě podle odstavce 1, 
platí, že je návrh zákona přijat. 
 
                Čl.47 
 
   (1) Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm 
Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, jestliže je 
schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. 
 
   (2) Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s 
pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna ve znění 
schváleném Senátem. Jejím usnesením je návrh zákona přijat. 
 
   (3) Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve 
znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, 
ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže 
je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. 
 
   (4) Pozměňovací návrhy nejsou při projednávání zamítnutého 
nebo vráceného návrhu zákona v Poslanecké sněmovně přípustné. 
 
                Čl.48 
 
   Jestliže Senát vyjádří vůli nezabývat se návrhem zákona, je 
tímto usnesením návrh zákona přijat. 
 
                Čl.49 
 
   K ratifikaci mezinárodních smluv 
a) upravujících práva a povinnosti osob, 
b) spojeneckých, mírových a jiných politických, 
c) z nichž  vzniká  členství  České  republiky v mezinárodní 
  organizaci, 
d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, 
e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, 
je třeba souhlasu obou komor Parlamentu. 
 
                Čl.50 
 
   (1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s 
výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, 
kdy mu byl postoupen. 
 
   (2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. 
Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna 
setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, 
zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. 
 
                Čl.51 
 
   Přijaté zákony podepisuje  předseda Poslanecké sněmovny, 
prezident republiky a předseda vlády. 
 
                Čl.52 
 
   (1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. 
 
   (2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví 
zákon. 
 
                Čl.53 
 
   (1) Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její 
členy ve věcech jejich působnosti. 
 
   (2) Interpelovaní členové vlády odpovědí na interpelaci do 
třiceti dnů ode dne jejího podání. 
 
 
              HLAVA TŘETÍ 
              Moc výkonná 
 
            Prezident republiky 
 
                Čl.54 
 
   (1) Prezident republiky je hlavou státu. 
 
   (2) Prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi 
obou komor. 
 
   (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. 
 
                Čl.55 
 
   Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební 
období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení 
slibu. 
 
                Čl.56 
 
   Volba se koná v posledních třiceti dnech volebního období 
úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta 
republiky, koná se volba do třiceti dnů. 
 
                Čl.57 
 
   (1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je 
volitelný do Senátu. 
 
   (2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. 
 
                Čl.58 
 
   (1) Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně deset poslanců 
nebo deset senátorů. 
 
   (2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který získal 
nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu 
hlasů všech senátorů. 
 
   (3) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů 
všech poslanců a všech senátorů, koná se do čtrnácti dnů druhé 
kolo volby. 
 
   (4) Do druhého kola postupuje kandidát, který získal nejvyšší 
počet hlasů v Poslanecké sněmovně, a kandidát, který získal 
nejvyšší počet hlasů v Senátu. 
 
   (5) Je-li více kandidátů, kteří získali stejný nejvyšší počet 
hlasů v Poslanecké sněmovně, nebo více kandidátů, kteří získali 
stejný nejvyšší počet hlasů v Senátu, sečtou se hlasy odevzdané 
pro ně v obou komorách. Do druhého kola postupuje kandidát, který 
takto získal nejvyšší počet hlasů. 
 
   (6) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu 
hlasů přítomných poslanců i nadpoloviční většinu hlasů přítomných 
senátorů. 
 
   (7) Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve druhém kole, 
koná se do čtrnácti dnů třetí kolo volby, v němž je zvolen ten z 
kandidátů druhého kola, který získal nadpoloviční většinu hlasů 
přítomných poslanců a senátorů. 
 
   (8) Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve třetím kole, 
konají se nové volby. 
 
                Čl.59 
 
   (1) Prezident  republiky složí  slib do  rukou předsedy 
Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor. 
 
   (2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. 
Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho 
lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.". 
 
                Čl.60 
 
   Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib 
s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen. 
 
                Čl.61 
 
   Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou 
předsedy Poslanecké sněmovny. 
 
                Čl.62 
 
   Prezident republiky 
 a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá 
  jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, 
 b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, 
 c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, 
 d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, 
  vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové 
  vlády, 
 e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, 
 f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, 
 g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se 
  trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm 
  nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, 
 h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona 
  ústavního, 
 i) podepisuje zákony, 
 j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního 
  úřadu, 
 k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky, 
 l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské 
  unii a jeho výsledek. 
 
                Čl.63 
 
   (1) Prezident republiky dále 
 a) zastupuje stát navenek, 
 b) sjednává  a ratifikuje  mezinárodní smlouvy;  sjednávání 
   mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím 
   souhlasem na její jednotlivé členy, 
 c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, 
 d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, 
 e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, 
 f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, 
 g) jmenuje a povyšuje generály, 
 h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu 
  jiný orgán, 
 i) jmenuje soudce, 
 j) má právo udělovat amnestii. 
 
   (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, 
které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak 
zákon. 
 
   (3) Rozhodnutí  prezidenta   republiky  vydané  podle 
odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy 
vlády nebo jím pověřeného člena vlády. 
 
   (4) Za  rozhodnutí prezidenta  republiky, které vyžaduje 
spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, 
odpovídá vláda. 
 
                Čl.64 
 
   (1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou 
komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, 
kdykoliv o to požádá. 
 
   (2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, 
vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou 
nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. 
 
                Čl.65 
 
   (1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani 
stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. 
 
   (2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to 
před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být 
ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt. 
 
   (3) Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu 
funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno. 
 
                Čl.66 
 
   Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident 
republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li 
prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a 
usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon 
funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), h), i), j), 
čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny 
přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce 
prezidenta republiky, výkon funkcí prezidenta republiky podle 
čl. 62 písm. a), b), c), d), e), k), l); uvolní-li se úřad 
prezidenta  republiky v  době, kdy  je Poslanecká  sněmovna 
rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu. 
 
               Vláda 
 
                Čl.67 
 
   (1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. 
 
   (2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a 
ministrů. 
 
                Čl.68 
 
   (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. 
 
   (2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho 
návrh jmenuje  ostatní členy vlády  a pověřuje je  řízením 
ministerstev nebo jiných úřadů. 
 
   (3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před 
Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. 
 
   (4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně 
důvěru, postupuje se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto 
jmenovaná vláda nezíská  důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje 
prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké 
sněmovny. 
 
   (5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a 
odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je 
řízením ministerstev nebo jiných úřadů. 
 
                Čl.69 
 
   (1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky. 
 
   (2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v 
život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě 
a nezneužiji svého postavení.". 
 
                Čl.70 
 
   Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje 
výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon. 
 
                Čl.71 
 
   Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení 
důvěry. 
 
                Čl.72 
 
   (1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru. 
 
   (2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká 
sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K 
přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 
poslanců. 
 
                Čl.73 
 
   (1) Předseda  vlády podává  demisi do  rukou prezidenta 
republiky. Ostatní  členové vlády podávají  demisi do rukou 
prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády. 
 
   (2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla 
její žádost o vyslovení  důvěry nebo jestliže jí vyslovila 
nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené 
Poslanecké sněmovny. 
 
   (3) Podá-li  vláda  demisi  podle  odstavce 2, prezident 
republiky demisi přijme. 
 
                Čl.74 
 
   Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne 
předseda vlády. 
 
                Čl.75 
 
   Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, 
ačkoliv ji byla povinna podat. 
 
                Čl.76 
 
   (1) Vláda rozhoduje ve sboru. 
 
   (2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech jejích členů. 
 
                Čl.77 
 
   (1) Předseda vlády organizuje  činnost vlády, řídí její 
schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které 
jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. 
 
   (2) Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný 
pověřený člen vlády. 
 
                Čl.78 
 
   K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat 
nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen 
vlády. 
 
                Čl.79 
 
   (1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich 
působnost stanovit pouze zákonem. 
 
   (2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a 
jiných správních úřadech upravuje zákon. 
 
   (3) Ministerstva,  jiné správní  úřady a  orgány územní 
samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní 
předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 
 
                Čl.80 
 
   (1) Státní  zastupitelství zastupuje  veřejnou žalobu  v 
trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon. 
 
   (2) Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví 
zákon. 
 
             HLAVA ČTVRTÁ 
              Moc soudní 
 
                Čl.81 
 
   Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. 
 
                Čl.82 
 
   (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich 
nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. 
 
   (2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k 
jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti 
stanoví zákon. 
 
   (3) Funkce soudce  není slučitelná s  funkcí prezidenta 
republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné 
správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon 
soudcovské funkce neslučitelný. 
 
             Ústavní soud 
 
                Čl.83 
 
   Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti. 
 
                Čl.84 
 
   (1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni 
na dobu deseti let. 
 
   (2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se 
souhlasem Senátu. 
 
   (3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný 
občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické 
vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání. 
 
                Čl.85 
 
   (1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce 
Ústavního soudu ujímá své funkce. 
 
   (2) Slib soudce Ústavního soudu zní: "Slibuji na svou čest a 
svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka 
a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého 
nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.". 
 
   (3) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s 
výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl jmenován. 
 
                Čl.86 
 
   (1) Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu 
Senátu. Odepře-li Senát souhlas,  je trestní stíhání navždy 
vyloučeno. 
 
   (2) Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen, byl-li dopaden 
při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté. Příslušný 
orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu. Nedá-li 
předseda Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání 
zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své 
první následující schůzi Senát rozhodne o přípustnosti trestního 
stíhání s konečnou platností. 
 
   (3) Soudce Ústavního soudu má právo odepřít svědectví o 
skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své 
funkce, a to i poté, kdy přestal být soudcem Ústavního soudu. 
 
                Čl.87 
 
   (1) Ústavní soud rozhoduje 
 a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li 
  v rozporu s ústavním pořádkem, 
 b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých 
  ustanovení, jsou-li v rozporu  s ústavním pořádkem nebo 
  zákonem, 
 c) o  ústavní  stížnosti  orgánů  územní  samosprávy  proti 
  nezákonnému zásahu státu, 
 d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému 
  zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních 
  práv a svobod, 
 e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby 
  poslance nebo senátora, 
 f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti 
  výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, 
 g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle 
  čl. 65 odst. 2, 
 h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké 
  sněmovny a Senátu podle čl. 66, 
 i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního 
  soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze 
  provést jinak, 
 j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné 
  rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě 
  s ústavními nebo jinými zákony, 
 k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní 
  samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu, 
 l) o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky, 
  že referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii 
  nevyhlásí, 
 m) o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České 
  republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem 
  o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a se 
  zákonem vydaným k jeho provedení. 
 
   (2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy 
podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její 
ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva 
ratifikována. 
 
   (3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje 
Nejvyšší správní soud 
 a) o  zrušení  právních předpisů  nebo jejich  jednotlivých 
  ustanovení, jsou-li v rozporu se zákonem, 
 b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní 
  samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu. 
 
                Čl.88 
 
   (1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat 
návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním 
soudem. 
 
   (2) Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni 
pouze ústavním pořádkem a zákonem podle odstavce 1. 
 
                Čl.89 
 
   (1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo 
vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho 
vykonatelnosti nerozhodl jinak. 
 
   (2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro 
všechny orgány i osoby. 
 
   (3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 
2 vysloven nesoulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, brání 
ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn. 
 
               Soudy 
 
                Čl.90 
 
   Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným 
způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a 
trestu za trestné činy. 
 
                Čl.91 
 
   (1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní 
soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich 
jiné označení. 
 
   (2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon. 
 
                Čl.92 
 
   Nejvyšší soud  je vrcholným soudním  orgánem ve věcech 
patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž 
rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud. 
 
                Čl.93 
 
   (1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez 
časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu. 
 
   (2) Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má 
vysokoškolské právnické vzdělání. Další předpoklady a postup 
stanoví zákon. 
 
                Čl.94 
 
   (1) Zákon stanoví případy, kdy soudci rozhodují v senátu a 
jaké je jeho složení. V ostatních případech rozhodují jako 
samosoudci. 
 
   (2) Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem 
se na rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané. 
 
                Čl.95 
 
   (1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní 
smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit 
soulad jiného právního předpisu  se zákonem nebo s takovou 
mezinárodní smlouvou. 
 
   (2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení 
věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc 
Ústavnímu soudu. 
 
                Čl.96 
 
   (1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva. 
 
   (2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví 
zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně. 
 
              HLAVA PÁTÁ 
           Nejvyšší kontrolní úřad 
 
                Čl.97 
 
   (1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává 
kontrolu hospodaření se státním  majetkem a plnění státního 
rozpočtu. 
 
   (2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 
jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. 
 
   (3) Postavení, působnost, organizační  strukturu a další 
podrobnosti stanoví zákon. 
 
              HLAVA ŠESTÁ 
            Česká národní banka 
 
                Čl.98 
 
   (1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním 
cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti 
lze zasahovat pouze na základě zákona. 
 
   (2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon. 
 
              HLAVA SEDMÁ 
            Územní samospráva 
 
                Čl.99 
 
   Česká republika se člení na obce, které jsou základními 
územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními 
samosprávnými celky. 
 
               Čl.100 
 
   (1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími 
občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou 
správními obvody. 
 
   (2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného 
celku. 
 
   (3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze 
jen ústavním zákonem. 
 
               Čl.101 
 
   (1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. 
 
   (2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován 
zastupitelstvem. 
 
   (3) Územní  samosprávné  celky  jsou  veřejnoprávními 
korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle 
vlastního rozpočtu. 
 
   (4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných 
celků, jen  vyžaduje-li to ochrana zákona,  a jen způsobem 
stanoveným zákonem. 
 
               Čl.102 
 
   (1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na 
základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. 
 
   (2) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví, 
za jakých podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před 
uplynutím jeho funkčního období. 
 
               Čl.103 
 
               zrušen 
 
               Čl.104 
 
   (1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem. 
 
   (2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud 
nejsou  zákonem  svěřeny  zastupitelstvu  vyššího  územního 
samosprávného celku. 
 
   (3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat 
obecně závazné vyhlášky. 
 
               Čl.105 
 
   Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, 
stanoví-li to zákon. 
 
              HLAVA OSMÁ 
        Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
               Čl.106 
 
   (1) Dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává 
Poslaneckou  sněmovnou,  jejíž  volební  období  skončí dnem 
6. června 1996. 
 
   (2) Do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce 
Senátu Prozatímní Senát. Prozatímní Senát se ustaví způsobem, 
který stanoví ústavní zákon. Do nabytí účinnosti tohoto zákona 
vykonává funkce Senátu Poslanecká sněmovna. 
 
   (3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává 
funkci Senátu podle odstavce 2. 
 
   (4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu komor se postupuje v 
jednotlivých komorách podle jednacího řádu České národní rady. 
 
               Čl.107 
 
   (1) Zákon o volbách do Senátu stanoví, jakým způsobem se při 
prvních volbách do Senátu určí třetina senátorů, jejichž volební 
období bude dvouleté, a třetina senátorů, jejichž volební období 
bude čtyřleté. 
 
   (2) Zasedání Senátu svolá prezident republiky tak, aby bylo 
zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, 
sejde se Senát třicátý den po dni voleb. 
 
               Čl.108 
 
   Vláda České republiky jmenovaná po volbách v roce 1992 a 
vykonávající svou funkci ke dni účinnosti Ústavy se považuje za 
vládu jmenovanou podle této Ústavy. 
 
               Čl.109 
 
   Do doby zřízení státního zastupitelství vykonává jeho funkce 
prokuratura České republiky. 
 
               Čl.110 
 
   Do 31. prosince 1993 tvoří  soustavu soudů též vojenské 
soudy. 
 
               Čl.111 
 
   Soudci všech soudů České republiky vykonávající funkci soudce 
ke dni nabytí účinnosti této Ústavy se považují za soudce 
jmenované podle Ústavy České republiky. 
 
               Čl.112 
 
   (1) Ústavní pořádek České  republiky tvoří tato Ústava, 
Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle 
této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé 
republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické 
republiky a České národní rady upravující státní hranice České 
republiky a  ústavní zákony České národní  rady přijaté po 
6. červnu 1992. 
 
   (2) Zrušují  se  dosavadní  Ústava,  ústavní  zákon  o 
československé federaci, ústavní zákony,  které je měnily a 
doplňovaly, a ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb., o 
státních symbolech České republiky. 
 
   (3) Ostatní ústavní zákony platné na území České republiky ke 
dni účinnosti této Ústavy mají sílu zákona. 
 
               Čl.113 
 
   Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993. 
 
              Uhde v. r. 
              Klaus v. r. 

 

Novinky
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
Úřední deska
Anketa
Líbí se Vám stránky obce Vícenice?

Jsou super! (5370 hl.)
 
Docela se mi zamlouvají. (2526 hl.)
 
Celkem to ujde. (1944 hl.)
 
Lepší než nic. (1960 hl.)
 
Nic moc. (2231 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 14031

všechny ankety
Fotogalerie
Masopust 2013 - 24
V sobotu 23. 2. 2013 se v obci konal tradiční masopustní průvod.
zobrazení: 2285
známka: 0
Okolní obce
Služby v obci a odkazy
 
Web je postaven na enginu phpRS  |  RSS  |  Redakce  |  O webu  |  (c)2008